آغاز سال تحصیلی جدید و شروع دوباره علم و دانش را به دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدید الورود، صمیمانه تبریک گفته و روزهایی سرشار از سلامت و موفقیت برای همگی آرزومندیم.

لیست اخبار صفحه :1
*
Tehran to host intl. microbiology congress

*

The 23rd International Congress of Microbiology - Tehran Times

*
انتخاب سرکار خانم دکتر مژده حاکمی والا، استاد گروه میکروبشناسی به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی میکروبشناسی ایران

*

*

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست