به نام خدا

     برنامه تقویمی درس باکتری شناسی تئوری دانشجویان پزشکی نیمسال  دوم 403-402 ترم 4

ردیف

روز          تاریخ

ساعت

عنوان

مدرس

1

شنبه14/11/402

10 تا 11.45

تعریف، تاریخچه، طبقه بندی و ساختمان باکتریها 

دکتر گودرزی

2

یکشنبه 15/11/402

10تا 11.45

رشد ، کشت و متابولیسم باکتریها

دکتر حاکمی

3

شنبه 21/11/402

10تا 11.45

ژنتیک باکتریها

دکتر حاکمی

4

شنبه 28/11/402

10تا 11.45

استریلیزاسیون و عوامل ضدعفونی کننده

دکتر مهدی گودرزی

5

شنبه 5/12/402

10تا 11.45

آنتی بیوتیک ها و مقاومت داروئی

دکتر گودرزی

6

شنبه 12/12/402

10تا 11.45

آنتی بیوتیک ها و مقاومت داروئی

دکتر گودرزی

7

شنبه 19/12/402

10تا 11.45

استافیلوکوک ها

دکتر قلاوند

8

شنبه 18/1/403

10تا 11.45

استرپتوکوک ها ، انتروکوک ها و جنس های مرتبط

دکتر قلاوند

9

دوشنبه 20/1/403

12.30 تا 14

نایسریا و جنس های وابسته

دکتر گودرزی

10

شنبه 25/1/403

10تا 11.45

باسیلوس ها

دکتر فلاح

11

شنبه 1/2/403

10تا 11.45

کلیات بیهوازی و کلستریدیوم ها

دکتر فلاح

12

شنبه 8/2/403

10تا 11.45

کورینه باکتریوم، لیستریا، اکتینومیست ، نوکاردیا

دکتر نصیری

13

دوشنبه 10/2/403

12.30 تا 14

انتروباکتریاسه

دکتر دوستدار

14

شنبه 22/2/403

10تا 11.45

انتروباکتریاسه

دکتر دوستدار

15

شنبه 29/2/403

8 تا 10

سودوموناس، اسینتوباکتر، استنوترفوموناس و بورخولدریا

دکتر قاضی

16

شنبه 29/2/403

10تا 11.45

ویبریو، هلیکوباکتر، کمپیلو باکتر

دکتر گودرزی

17

شنبه 5/3/403

10تا 11.45

هموفیلوس، لژیونلا، برده تلا

دکتر گودرزی

18

شنبه 12/3/403

8 تا 10

بروسلا،  فرانسیسلا ، پاستورلا

دکتر گودرزی

19

شنبه 12/3/403

10 تا 11.45

مایکوباکتریوم ها

دکتر فلاح

20

شنبه 19/3/403

8 تا 10

اسپیروکت ها ( ترپونما، بورلیا ، لپیتوسپیرا )

دکتر گودرزی

21

شنبه 19/3/403

10تا 11.45

کلامیدیا ، ریکتزیا، مایکوپلاسما

دکتر هاشمی

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه تقویمی درس ویروس شناسی تئوری دانشجویان پزشکی نیمسال دوم403-402 ترم 4

 

ساعت

اساتید

موضوع

تاریخ

روز

12.30 تا 14

دکتر حسین گودرزی

کلیات ویروس شناسی

15/12/402

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر حسین گودرزی

تشخیص و داروهای ضد ویروسی

22/12/402

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر فقیه لو

آدنو ویروس و هرپس ویروس

21/1/403

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر فقیه لو

میکسو ویروس و کورونا ویروس

28/1/403

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر حسین گودرزی

هپاتیت های ویروسی

4/2/403

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر فقیه لو

رابدو ویروس، پاکس ویروس ، آربو ویروس ها و توگا ویروس

11/2/403

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر جلالی

رترو ویروس

18/2/403

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر جلالی

پریون ها، ویروسهای آهسته و انکوژنها

25/2/403

سه شنبه

12.30 تا 14

دکتر جلالی

ویروس های گوارشی

8/3/403

سه شنبه

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست