به نام خدا

برنامه تقویمی درس میکروب شناسی نظری در نیمسال دوم 1403-1402 دانشجویان  مامایی

اساتید

موضوع

تاریخ

روز

دکتر حاجی خانی

کلیات باکتری شناسی و  استریلیزاسیون

24/11/402

سه شنبه

دکتر دوستدار

ژنتیک باکتریها ، متابولیسم و رشد باکتریها

1/12/402

سه شنبه

دکتر قاضی

آنتی بیوتیک ها و مقاومت داروئی

8/12/402

سه شنبه

دکتر دوستدار

استافیلوکوک ، استرپتوکوک

15/12/402

سه شنبه

دکتر دوستدار

باسیلوس ، کلستریدیوم

22/12/402

سه شنبه

دکتر هاشمی

انتروباکتریاسه

14/1/403

سه شنبه

دکتر هاشمی

سودوموناس، اسینتوباکتر و ارگانیسم های وابسته

28/1/403

سه شنبه

دکتر قاضی

نایسریا،  هموفیلوس، لژیونلا، برده تلا

4/2/403

سه شنبه

دکتر حاجی خانی

بروسلا،  فرانسیسلا ،  ویبریو، هلیکوباکتر، کمپیلو باکتر

11/2/403

سه شنبه

دکتر دوستدار

مایکوباکتریوم، کورینه باکتریوم، لیستریا، اکتینومیست ، نوکاردیا، لاکتوباسیل 

18/2/403

سه شنبه

دکتر هاشمی

اسپیروکت ( ترپونما، بورلیا ، لپیتوسپیرا )

25/2/403

سه شنبه

دکتر هاشمی

کلامیدیا ، ریکتزیا ، مایکوپلاسما

1/3/403

سه شنبه

دکتر جلالی

کلیات ویروس شناسی،  تشخیص و داروهای ضد ویروسی

8/3/403

سه شنبه

دکتر جلالی

آدنو ویروس و هرپس ویروس،  هپاتیت

22/3/403

سه شنبه

دکتر فقیه لو

میکسو ویروس و کورونا ویروس

29/3/403

سه شنبه

دکتر فقیه لو

رابدو ویروس و پاکس ویروس،  آربو ویروس، توگا ویروس

12/4/403

سه شنبه

دکتر جلالی

رترو ویروس و ویروس های مولد سرطان

19/4/403

سه شنبه

سه شنبه ها   ساعت 10-8                                                                                

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست