به نام خدا

برنامه تقویمی درس باکتری شناسی تئوری نیمسال دوم 1403-1402 دانشجویان دندانپزشکی

اساتید

موضوع

تاریخ

روز

دکتر حاجی خانی

تعریف و تاریخجه وطبفه بندی

21/11/402

 شنبه

دکتردلفانی

مورفولوژی ، ساختمان ، شکل و اندازه باکتریها            

24/11/402

سه شنبه

دکتر مهدی گودرزی

استریلیزاسیون

28/11/402

شنبه

دکتر دلفانی

ژنتیک باکتریها ، متابولیسم و رشد باکتریها

1/12/402

سه شنبه

دکترعلی هاشمی

آنتی بیوتیک ها و مقاومت داروئی

5/12/402

 شنبه

دکتر علی هاشمی

آنتی بیوتیکها و مقاومت داروئی

8/12/402

سه شنبه

دکتر حاکمی

فلور نرمال  و ایمنی شناسی

12/12/402

  شنبه

دکتر قاضی

استافیلوکوک ها

15/12/402

سه شنبه

دکتر حاجی خانی

استرپتوکوک ها

19/12/402

شنبه

دکتر حاجی خانی

پنوموکوک، انتروکوک، استرپتوکوک ویریدانس

22/12/402

سه شنبه

دکتر مهدی گودرزی

نایسریاسه و گونوکک و مننگوکک

14/1/403

سه شنبه

دکتر دلفانی

باسیلوس ها

18/1/403

شنبه

دکتر حاکمی

کلیات بیهوازی و کلستریدیوم پرفرنژنس

25/1/403

شنبه

دکتر حاکمی

کلستریدیوم تتانی، بوتولیسم، دیفیسیل

28/1/403

 سه شنبه

دکتر قلاوند

کورینه باکتریوم، لیستریا  

1/2/403

شنبه

دکتر قلاوند

اکتینومیست ، نوکاردیا

4/2/403

سه شنبه

دکتر قلاوند

هموفیلوس، لژیونلا، برده تلا

8/2/403

شنبه

دکتر نصیری

کلیات انتروباکتریاسه، اشریشیاکلی

11/2/403

سه شنبه

دکتر نصیری

شیگلا، پروتئوس، کلبسیلا، سالمونلا

18/2/403

سه شنبه

دکتر قاضی

سودوموناس، اسینتوباکتر، پاستورلا

22/2/403

شنبه

دکتر مهدی گودرزی

بروسلا،  فرانسیسلا ، پاستورلا

25/2/403

سه شنبه

دکتر هاشمی

ویبریو، هلیکو، کمپیلو باکتر

29/2/403

 شنبه

دکتر دوستدار

مایکوباکتریوم توبرکولوزیس

1/3/403

سه شنبه

دکتر دوستدار

مایکوباکتریوم لپره و آتی پیک

5/3/403

شنبه

دکتر دوستدار

اسپیروکت ( ترپونما، بورلیا ، لپیتوسپیرا )

8/3/403

سه شنبه

دکتر قاضی

کلامیدیا ، ریکتزیا ، مایکوپلاسما

12/3/403

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه ها و سه شنبه ها   ساعت 12:10-10:10

 

         برنامه تقویمی درس ویروس شناسی تئوری در نیمسال دوم 1403-1402 دانشجویان دندانپزشکی

اساتید

موضوع

تاریخ

روز

دکتر جلالی

کلیات ویروس شناسی

21/11/1402

شنبه

دکتر فقیه لو

تشخیص و داروهای ضد ویروسی     

28/11/1402

شنبه

دکتر فقیه لو

آدنو ویروس و هرپس ویروس

5/12/1402

شنبه

دکتر فقیه لو

میکسو ویروس و کورونا ویروس

12/12/1402

شنبه

دکتر جلالی

هپاتیت ویروسی

19/12/1402

شنبه

دکتر فقیه لو

رابدو ویروس و پاکس ویروس

18/1/1402

شنبه

دکتر جلالی

رترو ویروس

25/1/1403

شنبه

دکتر جلالی

پریون ها، ویروسهای اهسته و انکوژنها

1/2/1403

شنبه

دکتر فقیه لو

آربو ویروس، توگا ویروس

8/2/1403

شنبه

دکتر جلالی

ویروس های گوارشی

22/2/1403

شنبه

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست