بخش آموزشی :

شامل آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی ، اتاق محیط سازی ، اتاق تهیه لام و رنگ آمیزی و تهیه و نگه داری سویه های مختلف باکتری، اتاق شستشو و استرلیزاسیون، انبار مواد و لوازم آزمایشگاهی

بخش تحقیقاتی:

1) آزمایشگاه باکتری شناسی

2)آزمایشگاه ویروس شناسی

3)آزمایشگاه مولکولی


کتابخانه گروه با بیش از 140 جلد کتاب به زبان انگلیسی وحدود 200 جلد کتاب به زبان فارسی و 12 عنوان مجله علمی در زمینه موضوعات میکروب شناسی ، بیماری های عفونی ، ویروس شناسی ، ایمنی شناسی ، پزشکی ، بیولوژی ، فیزیولوژی و ... همچنین امکان استفاده از کامپیوتر و اینترنت در دسترس همکاران گروه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست