پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > مواد آموزشی > پاورپوینت های آموزشی گروه 
 
 

 

دانشجویان رشنه داروسازی

درس ویروس شناسی

 

1-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_چهارم-پاکس-دکتر_فقیه_لو.pdf

2-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_چهارم1-رابدویروس-دکتر_فقیه_لو.pdf

3-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/299_4103_1583302478053_جلسه_چهارم_2-اربوویروس_ها_-دکتر_فقیه_لو.pdf

4-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_پنجم-هپاتیت-دکتر_جلالی.pdf

 

درس باکتری شناسی

1-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_4_و_5-انتی_بیوتیک_ها-دکتر_حسین_گودرزی.pdf

2-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_ششم-استریلیزاسیون-دکتر_مهدی_گودرزی.pdf

3-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_هفتم-استافیلوکوک-دکتر_زهره_قلاوند.pdf

4-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_هشتم-استرپتوکوک-دکتر_زهره_قلاوند.pdf

5-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_نهم-هموفیلوس.بوردتلا.لزیونلا.دکتر_حاکمی.pdf

6-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه10و11-انتروباکتریاسه-دکتر_هاشمی.pdf

دانشجویان رشته پزشکی

درس باکتری شناسی

1-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/299_4103_1583222153223_جلسه_اول_دکتر_حسین_گودرزی_-پزشکی.pdf

2.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_دوم._دکتر_گیتا_اسلامی.ppt

3-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/299_4103_1583222245743_جلسه_سوم-استریلیزاسیون-دکتر_مهدی_گودرزی.pdf

4.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_چهارم._دکتر_حاکمی_والا.ppt

5و6-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_5_و_6-انتی_بیوتیک_ها-دکتر_حسین_گودرزی.pdf

7.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_هفتم._دکتر_اسلامی.pptx

8.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_هشتم._دکتر_زهره_قلاوند.pdf

9-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_9_دکتر_حسین_گودرزی._پزشکی_526903.pdf

10.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_دهم._دکتر_فلاح.pdf

11و12.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_11و_12._دکتر_گیتا_اسلامی.ppt

13.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_13._دکتر_فلاح.pdf

14.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_14._دکتر_فلاح.pdf

15و16-http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_15,16_دکتر_حسین_گودرزی_-پزشکی_526906.pdf

18.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_18._دکتر_حسین_گودرزی.ppt

19.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_19._دکتر_علی_هاشمی.pptx

20.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_20._دکتر_فلاح.pdf

21.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_21._دکتر_فلاح.pdf

22.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_22._دکتر_حسین_گودرزی.pdf

23.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_23._دکتر_دبیری.ppt

25.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_25._دکتر_حاکمی.ppt

26.http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_26._دکتر_قلاوند.pptx

 

درس ویروس شناسی

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_اول-کلیات_ویروس_شناسی-دکتر_حسین_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_دوم-تشخیص_و_داروهای_ضدویروسی-دکتر_حسین_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه4._ارتومیکسوویروس.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_4.پارامیکسوویروس_ها.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه4._کورنا_ویروس.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_پنجم-هپاتیت-دکتر_حسین_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_ششم1-پاکس-دکتر_فقیه_لو.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_ششم2-رابدویروس-دکتر_فقیه_لو.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_6._آربوویروس.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه7._رتروویروس_ها.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_هشتم._ویروس_های_سرطان_زا.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_8._پریون_ها.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_9.ویروس_های_گوارشی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_سوم-ادنوویروس_ها-دکتر_فقیه_لو.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_سوم-هرپس_ویروس_ها-دکتر_فقیه_لو.pdf

 

دانشجویان رشته دندانپزشکی

درس ویروس شناسی

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_ششم-رابدویروس_و_پاکس_ویروس-دکتر_علی_هاشمی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_پنجم-هپاتیت-دکتر_جلالی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_نهم-اربوویروس_ها-دکتر_فقیه_لو.pdf

 

درس باکتری شناسی

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/299_4103_1588653286770_جلسه_اول_و_دوم._دکتر_اسلامی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_3-استریلیزاسیون-دکتر_مهدی_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_4-ژنتیک_و_متابولیسم_و_رشد-دکتر_حسین_دبیری.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_5._دکتر_فلاح.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه6._دکتر_فلاح.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_7-استافیلوکوک-دکتر_گیتا_اسلامی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_8-استرپتوکوک-گیتا_اسلامی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_9-نایسریا-دکتر_مهدی_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_10._دکتر_دبیری.ppt

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_11و_12._دکتر_حاکمی.pptx

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_13و14._دکتر_اسلامی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_15._دکتر_هاشمی.ppsx

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_16-بروسلا-دکتر_مهدی_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_16-فرانسیسلا-دکتر_مهدی_گودرزی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_17._دکتر_دبیری.ppt

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_18._دکتر_قاضی.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_19._دکتر_حاجی_خانی.ppt

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_20.دکتر_فلاح.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_21._دکتر_فاطمه_فلاح.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_21._دکتر_فلاح.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_22._دکتر_هاشمی.pptx

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_23._دکتر_قلاوند.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_24._دکتر_حاکمی.pptx

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/جلسه_25._دکتر_قلاوند.pdf

http://microbiology.sbmu.ac.ir/uploads/299_4103_1589084157203_جلسه_26._دکتر_قلاوند.pptx

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.